1. รายละเอียดทั่วไป
1.1 เป็นเครื่องฉีดพลาสติก ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า แนวนอน ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่คงทนแข็งแรง
1.2 เป็นเครื่องที่ผลิตได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตจากประเทศในกลุ่มอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยแนบเอกสารรับรองในวันยื่นซอง
1.3 มีเมนูการใช้งานเครื่องฉีดพลาสติกเป็นภาษาไทยและหรือเป็นภาษาอังกฤษ

2. รายละเอียดเครื่องฉีดพลาสติก
2.1 แรงกดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสูงสุด (Maximum Clamping Force) ไม่น้อยกว่า 780 กิโลนิวตัน
2.2 ระยะความหนาของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Height) อย่างต่ำ 150 มิลลิเมตร
2.3 ระยะเปิดสูงสุด (Maximum Opening Stoke) ไม่น้อยกว่า 475 มิลลิเมตร
2.4 มีระยะระหว่างเสา (Tie Bar) ไม่น้อยกว่า 400×370 มิลลิเมตรหรือมีความกว้างของช่องสำหรับชิ้นงานตก (Drop Out Chute Width) สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร
2.5 แรงกระทุ้งสูงสุด (Maximum Ejector Force) ไม่น้อยกว่า 24 กิโลนิวตัน
2.6 ระยะกระทุ้งสูงสุด Stoke ไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร
2.7 มีระบบป้องกันการเสียหายของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2.8 เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู (Screw Diameter) มีขนาดไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร
2.9 ปริมาตรในการฉีดพลาสติกแต่ละครั้ง (Maximum Shot Capacity) ไม่น้อยกว่า 65 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2.10 แรงดันฉีดสูงสุด (Max. Injection Pressure) ไม่น้อยกว่า 180 เมกะปาสคาล
2.11 แรงดันฉีดย้ำสูงสุด (Max. Holding Pressure) ไม่น้อยกว่า 145 เมกะปาสคาล
2.12 ความเร็วในการฉีดกรณีไม่มีโหลด (Injection Rate Into Air) ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตรต่อวินาที
2.13 ความเร็วสกรู (Maximum Screw Speed) ไม่น้อยกว่า 300 รอบต่อนาที
2.14 ระยะการเคลื่อนที่สกรูฉีด (Injection Stoke) ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร

Advertisements